Hamngruppen i Trelleborg

Insänt av sympatisörer


Insänt 2011-04-12

En STOOR hamn, och så en liiten … 

Som alla väl känner till har det varit lågkonjunktur, på en del ställen mer, på en del mindre, verkar det som.

I den stoora hamnen i Trelleborg var det mest ner. Trafiken avtog, ett rederi ändrade i tidtabellen, så det blev 20% färre avgångar. Hamnens omsättning understeg 200 miljoner med råge och resultatet var inte överhövan. Det var alltså mest natta.

Men likväl planerar man att kasta 1,5 miljarder kronor i sjön. Nej, så var det ju inte alls, utan man skall bygga en massa pirarm för endast 417 miljoner, i det första skedet, vill säga.  Men sedan …

I den lilla hamnen däremot, där har man avgasrening på de fartyg, som regelbundet trafikerar centrum av staden. Man ökade omsättningen även under lågkonjunkturen. Under 2010 ökade ro-ro-laster med 55,9% och container-laster med 32,9%. Järnvägstrafiken i hamnens kombiterminal ökade med 36,8%. Vinsten blev 36 miljoner kronor. De motsvarar så gott som 20% av den totala och låga  omsättningen i Trelleborgs hamn.

Hamnen vi talar om bygger ut för järnvägstrafik. Det är den lilla hamnen i, Helsingborg.

Därför bör Trelleborgs hamn anpassas till Trelleborgs kommun, på trelleborgarnas villkor, och inte till Konungariket Sverige.

Tom Nyström

 

Insänt 2010-09-15

Tror någon på hamnutbyggnaden?

 På TA:s valdebatt 31 aug var det ingen som talade varmt och entusiastiskt om hamnvisionen. På frågan om när hamnutbyggnaden är förverkligad, när östra tillfarten är byggd och när Sjöstaden byggts ut fanns inga svar. När ekonomin så tillåter var svaret från de flesta partierna.

Jag trodde man ville bygga ut enligt översiktsplanen, att man hade en vision och en framstegstro enligt den. Att den var drivkraften. Men ingen talade om hamnutbyggnaden som det mål man strävade efter. Bara att nu bygga pirarmarna eftersom rederierna krävt det (vilket de för övrigt inte gjort).

Vi i Hamngruppen tror ju att det är fel väg. Av ekonomiska- miljö-  och stadsbyggnadsskäl. Det är en alltför stor investering för ett litet bolag, 2005-09 investerades 802 miljoner, över 90 % av omsättningen. Nu vill man fortsätta mot 1,2 miljarder kronor. Färjor och lastbilar ger buller och dålig luft, elanslutning och katalysisk avgasrening dröjer. Risken för tångansamling på väster är överhängande med nya långa pirar. För stadsmiljön och trivseln är det vådligt att offra det fina som finns för en osäker förbättring i en fjärran framtid. Vi vill att hamnen besinnar sig i storlek, att den öppnas upp nu (på platser där det går, det finns sådana).

Men ingen talar för visionen i översiktsplanen, man kryper undan, försvarar sig och verkar inte själva tro på den! Ändå går man till val på den? Det finns bättre alternativ!

Hamngruppen i Trelleborg genom Madeleine Brandin

(Ovanstående publicerat som insändare i Trelleborgs Allehanda)

 

 

Insänt 2010-04-14

Med intresse har jag läst Bingsgård-Isaksson inlägget om att hamndebatten måste föras baserat på fakta. I samma tidning läser jag att Eu förbjuder samarbete mellan skånska hamnar. Bingsgård-Isaksson hävdar att miljöfrågan är en otrolig utmaning för hamnen. Åtgärden tycks vara att vänta på hårdare Europeisk lagstiftning

Hamn och stad är siamesiska tvillingar. Hamnen kan inte stoppa stadens utveckling!! Är det inte hamnen som stoppat persontågstrafiken till och från Trelleborg?? Om inte varför är den nedlagd?? Är det inte hamnen som stängt in sig bakom ett staket. Som barn kunde jag leka i hamnen. Vi kunde ströva omkring där, titta på fartyg, sitta på en kaj och meta etc,etc. Numera är hamnen livsfarlig för sådant.

 Hamnen som vinstmaskin. Bästa beviset för detta torde vara att Kommunalskatten p.g.a. hamnen är sänkt men så är ju inte fallet.

Vi vanliga Trelleborgare får ännu inte tillgång till årsredovisningen för 2009 men jag har studerat den för 2008 och 2007. Bingsgård-Isaksson hävdar ”Förra året gjorde Hamnen ett resultat med ett rörelsekapital på 30 miljoner kronor….” Vad betyder detta? 2007 och 2008 var balansomslutningen/rörelsekapitalet 767 resp. 775 mkr. Med dessa medel, den klart övervägande delen lånade pengar, fick man ett överskott på ca 40 resp. 44 mkr för åren 2007 och 2008 innan man betalat räntor och avskrivningar. Är det denna siffra som blivit 30 mkr för 2009? I vilket fall blev det efter räntor och avskrivningar en liten vinst för året 2008 på 1,738 mkr.. För året 2007 blev vinsten ännu mindre 1,248 mkr.. Med tanke på den usla konjunkturen borde/torde motsvarande siffra för 2009 vara negativ!!

 En eller två miljoner som vinst på Sveriges näst största godshamn. Det är väl inget att skryta med. Bara att snygga upp Vattentornet kostade mer än 5 mkr

 Vi trelleborgare äger hamnen. Det är vi som bestämmer. Vi kan ställa krav. T ex att priserna på hamnens tjänster skall höjas så kraftigt att godsmängder minskar och lönsamhet ökar. Utbyggnad bortfaller. Vi kan kräva avgasrening på färjor som anlöper. Vi behöver inte vänta på Eu eller samarbeta med någon annan. Det är vi själva som bestämmer.

 Stadens politiska ledning borde ta reda på vad vi trelleborgare har för krav på vår hamn. Gör en kravspecifikation.

 Här kommer ett första förslag inför en utbyggnad av Trelleborgs hamn.

 Investeringen måste 

1. Vara lönsam för Trelleborgarna. Det bästa beviset för detta är att investeringen medför att Kommunalskatten kan sänkas.

2. Förbättra miljön. Utsläpp av illaluktande gaser och partiklar skall upphöra.

3. Återupprätta Persontågstrafiken till och från Trelleborg. Man skall kunna ta en sovvagn från Trelleborg till Stockholm och Berlin. Man skall kunna ta tåget till Kastrup flygplats. Pendeltågtrafiken skall återuppstå.

Att göra kravspecifikationer är en bra metod - har jag funnit - för personer med skilda uppfattningar att enas. Kan man enas om en krav specifikation har man kommit långt.

Bengt Stahre

 

 

Insänt 2010-04-12

Kommunalrådet Ulf Bingsgård (M) räknar med att översiktsplanen antas av kommunfullmäktige i juni.  De synpunkter som kommit in till kommunen ska behandlas, och ifall det anses befogat revideras planen utifrån dessa, enligt Bingsgård.

Det har under de senaste åren kommit in massor med synpunkter som Bingsgård och Catherine Persson valt att bortse ifrån. Inga revideringar av vikt har hittils skett. Man bestämde för ett par år sedan att förstöra de östra stadsdelarna genom att leda in tusentals bilar per dygn från öster. Man vill också äventyra stadens ekonomi!

Det egentliga avgörandet ska ske till valet den 19 september. Då får kommuninvånarna äntligen sin röst hörd!

Trelleborgsframtid

 

 

Insänt 2010-03-11 

Hittade följande i "Påhugget".
Stena inser att den smarta vägen är att köra längre till sjöss och kortare till lands.
Mats Svensson skrev att fartygen skulle gå mellan de "kortaste punkterna" i Stenas fall är det Kiel Göteborg. Intressant också att Stena satsar på kombinerade frakt- och passagerar-fartyg.
Den nya hamnanläggningen i Malmö för NORDÖ är klar i slutet på 2010 tror jag.

En annan sympatisör

 

Insänt 2010-03-03

Varför inte genomföra en kraftig prishöjning på Hamnens tjänster. Det kan Trelleborg göra utan samarbete med andra hamnar. Då försvinner naturligtvis mängder med gods som kan ta andra vägar. Det kan tänkas minska belastningen, höja lönsamheten och senarelägga utbyggnader.
Hamnen skulle kanske med ökad lönsamhet kunna expandera mera på djupet än på bredden. Muddra och ta emot stora moderna färjor med väldoftande avgaser.
Om nu hamnen är så strategiskt riktigt placerad finns det naturligtvis kunder som är beredda att betala för det.

En Sympatisör

 
Bra initiativ med hemsidan. Jag stöttar Hamngruppens synpunkter fullt ut. Jag tycker att de förändrade strömningsförhållandena tillsammans med ringvägs- och anslutning till hamnen österifrån är de största problemen.
Sannolikt kommer de ändrade strömningsförhållandena att orsaka alltmer illaluktande tång både öster och väster om Trelleborg. Det kommer i sig att sänka attraktiviteten att besöka eller bo och leva i Trelleborg avsevärt. Tyvärr verkan ingen politiker eller annan styrande ta till sig den problematiken.
En annan påverkansfaktor som inte¨är utredd är Fehmarn-bron som nu planeras stå klar 2018. Den innebör sannolikt att utbyggnaden här inte behövs.

Sympatisör

 

 

Insänt 2010-02-23 

Hamnvision  och verklighet

Politikerna i Trelleborg kommer snart att ta ställning till ytterligare en dyr vision från Trelleborgs Hamn AB (THAB). Nu är det hög tid att kartlägga utfallet av tidigare hamnvisioner.

När Miljödomstolen gav klartecken till utbyggnad av Vision 2005 presenterade THAB följande text i sin ansökan ”År 2010 är målet därmed att öka godshanteringen till 15 miljoner ton, varav åtminstone 40 %, eller 6 miljoner ton, bör transporteras med järnväg och resterande 9 miljoner ton med lastbil.”

I årsredovisning för 2005 från Trelleborgs kommun kan man läsa följande ”Under våren påbörjades arbetet med att realisera Hamnens ”Vision 2005” som innebär en ny- och ombyggnation av hamnens östra delar och syftar till att skapa bättre förutsättningar för den spårbundna trafiken via Trelleborgs hamn. För att finansiera dessa investeringar har kommunen gått i borgen för ett lån upp till 435 Mkr.” 

Mängden järnvägsgods via THAB har stadigt minskat från 4 miljoner ton under 1999 till 1,3 miljoner ton förra året. Under denna tioårsperiod har konjunkturen växlat rejält men kurvan för järnvägsgods via THAB sjunker stadigt under hela perioden. Under samma tidsperiod har järnvägsgods via Öresundsbron, ”Regionens draglok”, ökat från 0 till 4,2 miljoner ton förra året.

Lite patetiskt beskriver styrelseordförande Jan Isaksson (M) i ett tidigare debattinlägg att THAB är den största järnvägshamnen i Östersjön – det stämmer såtillvida att Öresundsbron ligger inte i Östersjön! Vidare är ju en bro inte en hamn! Men det är trots allt över bron som den största mängden järnvägsgods rullar. Det är hög tid att öppna ögonen och se helheten i hela regionen.

Den totala mängden gods via THAB har ökat de senaste tio åren, men det är alltså lastbilstrafiken som ökat markant och tagit upp det stora tappet från järnvägstrafiken. Denna utveckling är inte acceptabel  ur miljösynpunkt och investeringen i samband med Vision 2005 har totalt misslyckats med syftet att skapa bättre förutsättningar för den spårbundna trafiken. Än en gång är kommunens alla invånare blåsta på en bättre miljö.

Lär av misstagen inför kommande beslut. När Vision 2005 skrevs måste man ha missbedömt Öresundsbrons kapacitet totalt. Konkurrensen om järnvägsgods hårdnar med en fast förbindelse vid Fehmarnbelt och ett beslut om en H-H förbindelse kommer att radera ut begreppet järnvägsgods från THAB:s statistik för gott.

Mikael Areskoug